Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Chế độ Thai sản

Tin tức

Tham gia BHXH tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không?

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một loại hình được Nhà nước bảo hộ không vì mục đích lợi nhuận. Người tham gia vẫn còn đang hiểu chưa đúng về chế độ thai sản và đang thắc mắc có tham gia BHXH tự nguyện nhưng không được hưởng chế độ thai sản. EFY Việt Nam sẽ chỉ rõ lý do vì sao tham gia BHXH tự nguyện không được hưởng chế độ thai sản như sau:

Đang tải...