Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Trung: 1900 6134 | mtebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Lĩnh vực thu

Tin tức

Truy thu cộng nối thời gian dưới 3 tháng không còn phải lập D04h-TS theo Quyết định 505/QĐ-BHXH

Theo Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020 sửa đổi, bổ sung Quyết định 595/QĐ-BHXH, một số nội dung đối với việc xét duyệt hồ sơ có truy thu cộng nối thời gian của đơn vị có thay đổi.  Trường hợp đơn vị chỉ đề nghị truy thu cộng nối tổng thời gian dưới 3 tháng chỉ cần cán bộ thu kiểm tra thay vì phải lập Biên bản kiểm tra D04h-TS như trước.

Đang tải...