Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Trung: 1900 6134 | mtebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Chế độ Tử tuất

Chế độ Tử tuất

Hồ sơ và thời hạn làm chế độ tử tuất

Người lao động đã chết thì thân nhân, đơn vị sử dụng lao động cần làm hồ sơ gì để được hưởng chế độ tử tuất? Thời hạn làm chế độ tử tuất là bao lâu?

Đang tải...