Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Chế độ Tử tuất

Tin tức

Trợ cấp tuất hàng tháng

Người lao động tham gia BHXH ngoài được hưởng chế độ hưu trí khi đủ điều kiện hưởng còn được hưởng chế độ tử tuất. Trợ cấp tuất của thân nhân người lao động sẽ được quỹ BHXH trợ cấp hàng tháng hay trợ cấp một lần khi mất. EFY Việt Nam hướng dẫn cụ thể hồ sơ hưởng chế độ tuất hàng tháng cho thân nhân người lao động

Trợ cấp tuất một lần

Người lao động tham gia BHXH ngoài được hưởng chế độ hưu trí khi đủ điều kiện hưởng còn được hưởng chế độ tử tuất. EFY Việt Nam hướng dẫn cụ thể hồ sơ hưởng chế độ tuất một lần cho thân nhân người lao động

Đang tải...