Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

QUY ĐỊNH: Mức đóng Bảo hiểm xã hội năm 2021

QUY ĐỊNH: Mức đóng Bảo hiểm xã hội năm 2021

Đối với NLĐ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2021 là vấn đề được rất được quan tâm. Để nắm rõ các quy định cũng như mức đóng BHXH, các bạn tham khảo bài viết dưới đây. EFY Việt Nam sẽ hướng dẫn cụ thể:

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2021

Mức đóng bảo hiểm xã hôi năm 2021

I. Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội năm 2021

1. Bảo hiểm xã hội đóng bao nhiêu %?

Căn cứ theo nội dung được quy định tại Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Luật Việc làm 2013, Nghị định 146/2018/NĐ-CP, Nghị định 44/2017/NĐ-CP, Nghị định 143/2018/NĐ-CP và Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 có quy định chi tiết về tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc của người lao động Việt Nam và người lao động nước ngoài được áp dụng theo bảng dưới đây:

a. Đối với lao động Việt Nam:

- Theo điểm b khoản 1 Điều 4, Điều 5 Nghị định 58/2020/NĐ-CP): Đối với trường hợp doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp (TNLĐ–BNN) với mức thấp hơn và có quyết định chấp thuận của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội:

Trách nhiệm đóng của các đối tượng

Tỷ lệ trích đóng các loại bảo hiểm xã hội

BHXH

BH TNLĐ-BNN

 

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm Thất nghiệp

Tổng cộng

HTTT

ÔĐTS

Doanh nghiệp

14%

3%

0,3%

3%

1%

21,3%

Người lao động

8%

0%

0%

1,5%

1%

10,5%

Tổng

31,8%

Bảng tỷ lệ đóng BHXH là lao động Việt Nam

- Đối với trường hợp doanh nghiệp không gửi văn bản đề nghị hoặc đã hết thời gian được đóng vào quỹ Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp (TNLĐ–BNN) với mức thấp hơn

Trách nhiệm đóng của các đối tượng

Tỷ lệ trích đóng các loại bảo hiểm xã hội

BHXH

BH TNLĐ-BNN

 

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm Thất nghiệp

Tổng cộng

HTTT

ÔĐTS

Doanh nghiệp

14%

3%

0,5%

3%

1%

21,5%

Người lao động

8%

0%

0%

1,5%

1%

10,5%

Tổng

32%

Bảng tỷ lệ đóng BHXH là lao động Việt Nam

b. Đối với Người lao động nước ngoài:

Từ nay đến hết năm 2021:

- Đối với trường hợp doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp (TNLĐ–BNN) với mức thấp hơn và có quyết định chấp thuận của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội:

Trách nhiệm đóng của các đối tượng

Tỷ lệ trích đóng các loại bảo hiểm xã hội

BHXH

BH TNLĐ-BNN

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm Thất nghiệp

Tổng cộng

HTTT

ÔĐTS

Doanh nghiệp

0%

3%

0,3%

3%

0%

6,3%

NLĐ nước ngoài

0%

0%

0%

1,5%

0%

1,5%

Tổng

7,8%

Bảng tỷ lệ đóng BHXH là lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

- Đối với trường hợp doanh nghiệp không gửi văn bản đề nghị hoặc đã hết thời gian được đóng vào quỹ Tai nạn lao động-Bệnh nghề nghiệp (TNLĐ–BNN) với mức thấp hơn

Trách nhiệm đóng của các đối tượng

Tỷ lệ trích đóng các loại bảo hiểm xã hội

BHXH

BH TNLĐ-BNN

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm Thất nghiệp

Tổng cộng

HTTT

ÔĐTS

Doanh nghiệp

0%

3%

0,5%

3%

0%

6,5%

NLĐ nước ngoài

0%

0%

0%

1,5%

0%

1,5%

Tổng

8%

Bảng tỷ lệ đóng BHXH là lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Trong đó:

- HT, TT: Quỹ hưu trí, tử tuất

- ÔĐ, TS: Ốm đau, thai sản

- TNLĐ, BNN: Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

- BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp 

- BHYT: Bảo hiểm y tế 

Mức đóng Bảo hiểm xã hội năm 2021

Mức đóng BHXH đối với người nước ngoài

Từ ngày 01/01/2022, đối với lao động nước ngoài, bổ sung vào 02 bảng trên:

- Người sử dụng lao động đóng 14% vào quỹ hưu trí, tử tuất.

- Người lao động đóng 8% vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Như vậy theo quy định hiện hành của pháp luật về mức tính đóng BHXH thì tỷ lệ đóng BHXH năm 2021 đối với doanh nghiệp (người sử dụng lao động) là 21,5% và đối với người lao động Việt Nam là 10,5%. Với người lao nước ngoài thì Doanh nghiệp 6,5% người lao động nước ngoài 1,5%.

Lưu ý: Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động, bao gồm: mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Ngoài BHXH, BHYT, BHTN thì hàng tháng doanh nghiệp còn phải đóng kinh phí công đoàn2% (Tổng quỹ tiền lương tham gia bảo hiểm xã hội và nộp cho liên đoàn lao động quận/huyện) đối với những doanh nghiệp sử dụng ít nhất từ 10 lao động trở lên.

II. Mức lương tính đóng bảo hiểm xã hội năm 2021.

1. Bảo hiểm xã hội được tính như thế nào?

Căn cứ Khoản 2, Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành ngày 14/04/2017 quy định chi tiết về mức tiền lương đóng BHXH như sau:

- Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017: Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

- Từ ngày 01/01/2018 trở đi: Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2021

BHXH tính như thế nào?

a. Mức lương tối thiểu vùng năm 2021

- Căn cứ Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định Mức lương tối thiểu vùng năm 2021 đối với những người làm trong điều kiện bình thường như sau:

Doanh nghiệp theo vùng

Mức lương tối thiểu để tham gia các loại bảo hiểm bắt buộc   (BHXH- BHYT- BHTN)

Với lao động chưa qua đào tạo    (Làm công việc đơn giản)

Với lao động đã qua đào tạo   (Phải cộng thêm 7%)

Với NLĐ đã qua học nghề, đào tạo nghề làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Với NLĐ đã qua học nghề, đào tạo nghề làm việc trong điều kiện đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Vùng I

4.420.000 đồng/tháng

4.729.400 đồng/tháng

4.965.870 đồng/tháng

5.060.458 đồng/tháng

Vùng II

3.920.000 đồng/tháng

4.194.400 đồng/tháng

4.404.120 đồng/tháng

4.488.008 đồng/tháng

Vùng III

3.430.000 đồng/tháng

3.670.100 đồng/tháng

3.853.605 đồng/tháng

3.927.007 đồng/tháng

Vùng IV

3.070.000 đồng/tháng

3.284.900 đồng/tháng

3.449.145 đồng/tháng

3.514.843 đồng/tháng

Mức lương tối thiểu vùng

b. Mức lương cơ sở năm 2021

Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mới nhất về mức lương cơ sở cho người lao động năm 2021 là 1.490.000 đồng/tháng.

Như vậy Bảo hiểm xã hội được tính như thế nào?

Căn cứ Điểm 2.6, Khoản 2, Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định mức đóng bảo hiểm xã hội như sau: 

- Mức tiền lương đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

- Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính mức đóng BHXH, BHYT, BHTN là mức lương tối thiểu vùng.

- Mức lương cao nhất để tham gia bảo hiểm:

+ BHXH, BHYT không được cao hơn 20 lần mức lương cơ sở

+ BHTN không được cao hơn 20 lần mức lương tối thiểu vùng

- Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng;

- Người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường. 

Ví Dụ: Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu được tính như sau:

Nhân viên kĩ thuật – Đối tượng lao động cần phải qua đào tạo nghề và yêu cầu bằng cấp, trình độ học vấn nên: Mức lương đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất phải là 4.729.400 đồng/tháng.

(công thức tính: 4.420.000 + ( 4.420.000 *7%) trong đó, 4.420.000 là mức lương tối thiểu vùng I, 7% là mức tăng đối với người qua đào tạo)

Nhân viên tạp vụ – Đối tượng lao động không cần qua đào tao, không yêu cầu nhiều về trình độ nghề nghiệp. Mức lương đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất là 4.420.000 đồng/tháng.

Mức lương tối đa đối với BHXH, BHYT, BHTN được quy định như sau:

Loại BH

Giới hạn mức

Áp dụng 1/7/2019

BHXH & BHYT

không lớn hơn 20 lần so với lương tối thiểu chung

20*1.490.000=29.800.000

Bảo hiểm thất nghiệp

không lớn hơn 20 lần so với lương tối thiểu vùng

20*(Mức lương tối thiểu của từng vùng)

 

III. Mức điều chỉnh tiền lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2021

-  Căn cứ theo nội dung Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH. Theo đó, chính thức được áp dụng từ 01/01/2021 tiền lương tháng đã đóng BHXH đối với người lao động đóng BHXH bắt buộc quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 23 được điều chỉnh theo công thức sau:

Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 2 Thông tư 23. Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng từ trước năm 1995 đến năm 2021 như sau:

Năm

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Mức điều chỉnh (%)

1,17

1,14

1,10

1,06

1,03

1,00

1,00

 

Như vậy, trong bài viêt sở trên EFY Việt Nam đã trình bày chi tiết và đầy đủ mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2021. Doanh nghiệp và Người lao động cần nắm rõ các nội dung, quy định để thực hiện cho đúng, tránh sai phạm trong quá trình tham gia BHXH.

 

Để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký dùng thử EFY-eBHXH, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

 Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về phần mềm eBHXH:   

- Miền Bắc: Hotline: 19006142 Tel/Zalo:  0911.876.893 

- Miền Nam: Hotline: 19006139 - Tel/Zalo: 0911.876.899

 

Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội EFY-eBHXH

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người nước ngoài theo quy định mới nhất

Thủ tục đóng Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài

Từ 01/01/2021, KCB trái tuyến tỉnh được chi trả nội trú như đúng tuyến nhưng không đầy đủ tất cả

NguyenHTT

Tin tức liên quan
Đang tải...