Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Điều chỉnh cách phân bổ tiền thu (nộp) BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của đơn vị theo Quyết định 505/QĐ-BHXH

Điều chỉnh cách phân bổ tiền thu (nộp) BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của đơn vị theo Quyết định 505/QĐ-BHXH

Quyết định 505/QĐ-BHXH do BHXH Việt Nam ban hành ngày 27/03/2020 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 trong đó có nội dung về phương án phân bổ số tiền thu (nộp) BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của đơn vị.

Điều chỉnh cách phân bổ tiền thu (nộp) BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo Quyết định 505/QĐ-BHXH

Điều chỉnh cách phân bổ tiền thu (nộp) BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của đơn vị theo Quyết định 505/QĐ-BHXH

Đối với các đơn vị, tổ chức nợ tiền hoặc nộp thiếu số tiền phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN hàng tháng thì kế toán của doanh nghiệp cần nắm đươc thứ tự ưu tiên phân bổ số tiền đóng BHXH để còn thực hiện các thủ tục khác cho người lao động như chốt sổ, giải quyết chế độ chính sách…Vậy so với Quyết định 595/QĐ-BHXH thì quy định về việc hạch toán số tiền nộp vào các quỹ BHXH có gì khác?

Căn cứ Khoản 2 Điều 43 Quyết định 595/QĐ-BHXH:

“2. Khi nhận được tiền đóng của đơn vị có trách nhiệm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN, cơ quan BHXH thực hiện như sau:

2.1. Thu tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN kể cả tiền lãi chậm đóng đối với người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt HĐLĐ, HĐLV để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động theo quy định của pháp luật (nếu có);

2.2. Số tiền còn lại, hạch toán thu theo thứ tự sau đây:

a) Thu đủ số tiền phải đóng vào quỹ BHYT và tiền lãi phạt chậm đóng, trốn đóng BHYT (nếu có);

b) Thu đủ số tiền phải đóng vào quỹ BHTN và tiền lãi phạt chậm đóng, trốn đóng BHTN (nếu có);

c) Thu đủ số tiền phải đóng vào quỹ BHTNLĐ, BNN và tiền lãi phạt chậm đóng, trốn đóng BHTNLĐ, BNN (nếu có);

d) Thu tiền đóng vào quỹ BHXH và tiền lãi phạt chậm đóng, trốn đóng BHXH (nếu có).

Căn cứ Khoản 2 Điều 33b Quyết định 505/QĐ-BHXH:

“2. Phân bổ số tiền đã thu

2.1. Cán bộ KH-TC

a) Căn cứ chứng từ nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hằng ngày của đơn vị, cơ quan lao động - thương binh và xã hội, cơ quan tài chính, người tham gia (bao gồm cả ghi thu số tiền đóng BHYT của đối tượng tham gia BHYT do ngân sách Trung ương và quỹ BHXH, BHTN đảm bảo); phân bổ ngay số tiền đã thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN và lãi chậm đóng cho từng người tham gia (Mẫu C83a-HD) theo thứ tự như sau: .

- Phân bổ tiền cho người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt HĐLĐ, HĐLV (bao gồm tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN và tiền lãi chậm đóng) để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động theo quy định của pháp luật (nếu có);

- Số tiền còn lại, hạch toán thu theo thứ tự:

+ Thu đủ số tiền phải đóng vào quỹ BHYT và tiền lãi phạt chậm đóng, trốn đóng BHYT (nếu có);

+ Thu đủ số tiền phải đóng vào quỹ BHTN và tiền lãi phạt chậm đóng, trốn đóng BHTN (nếu có);

+ Thu đủ số tiền phải đóng vào quỹ BHTNLĐ, BNN và tiền lãi phạt chậm đóng, trốn đóng BHTNLĐ, BNN (nếu có);

+ Thu tiền đóng vào quỹ BHXH (ốm đau, thai sản, hưu trí và tử tuất) và tiền lãi phạt chậm đóng, trốn đóng BHXH (nếu có).

+ Trường hợp số tiền đóng không đủ phân bổ vào các quỹ nêu trên, thực hiện phân bổ đều theo tỷ trọng số phải thu tại Mẫu C69a-HD.

….”

Như vậy, Quyết định 505/QĐ-BHXH đã điều chỉnh 1 số nội dung sau:

1. Khoản tiền đóng được phân bổ ngay trong ngày

Cơ quan BHXH thực hiện hạch toán và phân bổ quỹ ngay trong ngày khi nhận được khoản tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của đơn vị. Việc rút ngắn thời gian hạch toán khoản tiền đóng BHXH của đơn vị sẽ giảm thời gian phải chờ đợi để đơn vị, tổ chức và người lao động được thực hiện các thủ tục tiếp theo còn tồn đọng như giải quyết chế độ chính sách, xác nhận quá trình đóng.

2. Phân loại 2 phương án phân bổ số tiền đơn vị đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

Tại Quyết định 595/QĐ-BHXH chỉ áp dụng phương pháp phân bổ số tiền đóng của đơn vị theo thứ tự ưu tiên các quỹ, trong khi đó Quyết định 505/QĐ-BHXH thực hiện 2 phương pháp phân bổ phụ thuộc vào việc số tiền đơn vị đóng đủ hoặc thiếu.

- Trường hợp đơn vị đóng đủ, đóng thừa toàn bộ số phải thu:

+ Ưu tiên phân bổ đầu tiên cho nhóm cho người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt HĐLĐ, HĐLV bao gồm số tiền phải thu và lãi chậm đóng, trốn đóng.

+ Khoản còn lại: phân bổ đủ lần lượt theo thứ tự ưu tiên vào các quỹ: Quỹ BHYT và lãi chậm đóng, trốn đóng quỹ BHYT => Quỹ BHTN và lãi chậm đóng, trốn đóng quỹ BHYT => Quỹ BHTNLĐ-BNN và lãi chậm đóng, trốn đóng quỹ BHTNLĐ-BNN=> Quỹ BHXH và lãi chậm đóng, trốn đóng quỹ BHXH.

- Trường hợp đơn vị đóng thiếu tiền so với số phải thu:

+ Ưu tiên phân bổ đầu tiên cho nhóm cho người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt HĐLĐ, HĐLV bao gồm số tiền phải thu và lãi chậm đóng, trốn đóng.

+ Khoản còn lại: thực hiện phân bổ đều theo tỷ trọng số phải thu tại Mẫu C69a-HD chứ không phân bổ đủ theo thứ tự ưu tiên các quỹ.

3. Quy định cụ thể 2 biểu mẫu sử dụng phân bổ số tiền đóng trong nghiệp vụ kế toán BHXH

Quyết định 505/QĐ-BHXH quy định cụ thể hai mẫu biểu nghiệp vụ kế toán sử dụng để hạch toán và phân bổ số tiền đã đóng của đơn vị hàng ngày:

- Bảng phân bổ số tiền đã thu vào quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu C83a-HD)

Điều chỉnh cách phân bổ tiền thu (nộp) BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo Quyết định 505/QĐ-BHXH

Mẫu C83a-HD

- Tổng hợp số phải thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của người tham gia (Mẫu C69a-HD)

Điều chỉnh cách phân bổ tiền thu (nộp) BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo Quyết định 505/QĐ-BHXH

Mẫu C69a-HD

4. Quy định cụ thể thời gian thụ lý, chốt số liệu, ký duyệt số liệu hạch toán số tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN tại cơ quan BHXH

- Cán bộ KH-TC: hằng ngày phân bổ ngay số tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN đã nhận được của đơn vị cho từng người tham gia theo mẫu C83a-HD hoặc mẫu C69a-HD. Trước 17 giờ hằng ngày, chốt dữ liệu phân bổ số tiền đã thu đơn vị phát sinh trong ngày. Trường hợp chứng từ phát sinh sau 17 giờ, phần mềm tự động phân bổ đến 23 giờ 59 phút. Trước 8 giờ 30 phút hằng ngày, cán bộ KH-TC tổng hợp, ký Mẫu C83a-HD của ngày hôm trước liền kề.

- Trưởng phòng, Giám đốc BHXH huyện, Giám đốc BHXH tỉnh, Trưởng ban thu, Vụ trưởng Vụ Tài chính – kế toán thực hiện ký duyệt các báo cáo tổng hợp số liệu ngay trong ngày.

EFY Việt Nam là nhà cung cấp phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử, đồng thời là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn nghiệp vụ lĩnh vực này. Hãy đến với chúng tôi nếu bạn muốn một giải pháp phần mềm kê khai BHXH thông minh, chuyên nghiệp, hiệu quả.

 

Để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký dùng thử EFY-eBHXH, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

 Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về phần mềm eBHXH:   

- Miền Bắc: Hotline: 19006142 Tel/Zalo: Ms. Hằng 0912 656 142Mr. Vinh 0982 124 619

- Miền Nam: Hotline: 19006139 - Tel/Zalo: Ms Thơ 0911 876 900/ Ms. Thùy 0911 876 899

 

Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội EFY-eBHXH

HòaLK

 

Tin tức liên quan
Đang tải...