Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Trung: 1900 6134 | mtebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Tỷ lệ đóng bảo hiểm qua các năm và mức lương tối thiểu vùng năm 2017

Tỷ lệ đóng - Mức đóng - Mức lương cơ sở - Mức lương tối thiểu vùng mới nhất

1. Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN qua các năm

 

Năm

Người sử dụng lao động (%)

Người lao động (%)

Tổng cộng (%)

BHXH

BHYT

BHTN

BHTNLĐ, BNN

BHXH

BHYT

BHTN

Trước 01/2007
(Theo Thông tư 58-TC/HCSN ngày 24/7/1995 và Nghị định 58/1998/NĐ-CP ngày 13/08/1998)
15 2 0

0

5 1 0 23

01/2007

15

2

0

0

5

1

0

23

01/2009

15

2

1

0

5

1

1

25

Từ 01/2010 đến 12/2011

16

3

1

0

6

1,5

1

28,5

Từ 01/2012 đến 12/2013

17

3

1

0

8

1,5

1

30,5

Từ 01/2014 đến 05/2017

18

3

1

0

8

1,5

1

32,5

Từ 06/2017 đến nay

17

3

1

0.5

8

1.5

1

32

 Cụ thể quỹ BHXH được phân bổ như sau:

- Đơn vị sử dụng lao động đóng BHXH: 17% (Trong đó: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 14% vào Quỹ hưu trí và tử tuất).

- NLĐ đóng 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

2. Mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN

- Căn cứ tiền lương để đóng BHXH, BHYT, BHTN: Là tiền lương tháng được ghi trong hợp đồng lao động.

+ Từ ngày 01/01/2016, tiền lương tháng đóng BHXH: Mức lương và phụ cấp.

+ Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. 

- Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính mức đóng BHXH, BHYT, BHTN là mức lương tối thiểu vùng.

- Mức lương cao nhất để tham gia bảo hiểm:

+ BHXH, BHYT không được cao hơn 20 lần mức lương cơ sở

+ BHTN không được cao hơn 20 lần mức lương tối thiểu vùng

3. Mức tiền lương cơ sở

Thời gian

Mức lương cơ sở

Căn cứ pháp lý

Từ ngày 01/05/2016 – 30/6/2017

1.210.000 đồng/tháng

Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Từ ngày 01/07/2017 – 30/06/018

1.300.000 đồng/tháng

Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Từ ngày 01/07/2018 1.390.000 đồng/tháng Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

4. Mức lương tối thiểu vùng

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng 2016

Mức lương tối thiểu vùng 2017

Mức lương tối thiểu vùng 2018

Căn cứ

Nghị định 122/2015/NĐ-CP

Nghị định 153/2016/NĐ-CP

Nghị định 141/2017/NĐ-CP

Thời gian

Từ 01/01/2016–31/12/2016

Áp dụng từ 01/01/2017–31/12/2016

Áp dụng từ 01/01/2018–31/12/2018

Vùng I

3.500.000đồng/tháng

3.750.000đồng/tháng

3.980.000đồng/tháng

Vùng II

3.100.000đồng/tháng

3.320.000đồng/tháng

3.530.000đồng/tháng

Vùng III

2.700.000đồng/tháng

2.900.000đồng/tháng

3.090.000đồng/tháng

Vùng IV

2.400.000đồng/tháng

2.580.000đồng/tháng

2.760.000đồng/tháng

Lưu ý: Đơn vị căn cứ khoản 3 Điều 7 Nghị định 49/2013 NĐ/CP để quy định bổ sung mức lương cho các vị trí công việc qua đào tạo hoặc lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

3. Mức lương thấp nhất (khởi điểm) của công việc hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương do công ty xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực hiện công việc hoặc chức danh, trong đó:

a) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

b) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

c) Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.”

Lưu ý: Để tải các mẫu biểu hoặc văn bản: Vui lòng bấm trực tiếp vào tên mẫu biểu, hoặc văn bản đó màu xanh

Thông tin chi tiết và trợ giúp:

- Miền Bắc:    1900 6142   ebhxh@efy.com.vn

- Miền Trung:  1900 6134  |  mtebhxh@efy.com.vn  

- Miền Nam:   1900 6139  |  mnebhxh@efy.com.vn  

EFY Việt Nam

Tin tức liên quan
Đang tải...