Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Trung: 1900 6134 | mtebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Cách tính hưởng BHXH 1 lần đối với NLĐ có thời gian tham gia BHXH cả hai khu vực nhà nước và tư nhân

Cách tính hưởng BHXH 1 lần đối với NLĐ có thời gian tham gia BHXH cả hai khu vực nhà nước và tư nhân

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 9 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 và Khoản 1, Khoản 2 Điều 10 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 hướng dẫn cụ thể cách tính mức bình quân thu nhập và tiền lương tháng đóng BHXH như sau:

Trong đó:

Mbqtl: Mức bình quân thu nhập và tiền lương tháng đóng BHXH

Mbqtl khu vực nhà nước: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH  trong khu vực nhà nước

Mbqtl khu vực NSDLĐ: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH do NSDLĐ đóng quyết định

T1: Tổng số tháng đóng BHXH do NSDLĐ quyết định

T2: Tổng thời gian tháng đóng BHXH trong khu vực nhà nước

Xem thêm:  Cách tính lương hưu và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn Hưng sinh tháng 09 năm 1973 quê tại Thái Bình ông có qua trình đóng BHXH như sau:

07/1994 – 10/2000: lương hệ số 3,66. Nhân viên hành chính kế hoạch UBND huyện Đông Hưng.

11/2000 – 02/2010: Nghỉ việc

03/2010 – 01/2015: Lương 4.500.000 đồng/tháng. Nhân viên công ty Cổ phần hóa chất ANC

02/2015 ông chấm dứt HĐLĐ và không tham gia BHXH.

Tháng 08/2017 ông làm hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH 1 lần tại BHXH tại BHXH tỉnh Thái Bình

Trả lời:

Tính tuổi: từ tháng 09/1973 - 08/2017: 44 tuổi

Thời gian tham gia BHXH bao gồm:

Thời gian tham gia BHXH khu vực nhà nước: từ  07/1994 – 10/2000 là 6 năm 4 tháng 

Thời gian tham gia BHXH do NSDLĐ quyết định: từ 03/2010 – 01/2015  là  4 năm 11 tháng

Tổng thời gian đóng BHXH là: 11 năm 3 tháng => Ông chưa đủ tuổi hưởng lương hưu và có thời gian tham gia BHXH dưới 20 năm => Ông đủ điều kiện hưởng BHXH 1 lần

  • Cách tính mức bình quân tiền lương làm căn cứ để hưởng BHXH 1 lần

-Thời gian tham gia BHXH khu vực nhà nước: từ  07/1994 – 10/2000 là 6 năm 4 tháng

NLĐ bắt đầu tham gia BHXH trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính Mqltl trong khu vực nhà nước  của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Cách xác định 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu: 11/2005 -10/2000

-Thời gian tham gia BHXH do NSDLĐ quyết định: từ 03/2010 – 01/2015  là  4 năm 11 tháng

Thời gian tham gia BHXH

Số tháng

Mức điều chỉnh

Mức đóng

Tổng

Từ tháng

Đến tháng

03/2010

12/2010

10

1.46

4.500.000

65700000

01/2011

12/2011

12

1.25

4.500.000

67500000

01/2012

12/2012

12

1.15

4.500.000

62100000

01/2013

12/2013

12

1.08

4.500.000

58320000

01/2014

12/2014

12

1.03

4.500.000

55620000

01/2015

01/2015

1

1.03

4.500.000

4635000

Tổng

313875000

Mbqtl khu vực NSDLD

5.319.915

 

  • Cách xác định thời gian tính hưởng trợ cấp BHXH 1 lần

             - Thời gian tham gia BHXH trước ngày 01/01/2014: 11 năm 2 tháng

Cụ thể: - Thời gian tham gia ở khu vực nhà nước: từ 07/1994 – 10/2000 là 6 năm 4 tháng

             -Thời gian tham gia ở khu vực ĐVSDLĐ: từ 03/2010 – 12/2013 là 4 năm 9 tháng

  • Thời gian làm căn cứ tính BHXH 1 lầntrước năm 2014 là 11 năm ; thời gian lẻ 2 tháng được chuyển sang thời gian làm căn cứ tính hưởng sau năm 2014

        - Thời gian tham gia BHXH từ 01/01/2014: từ 01/2014 – 01/2015 là 1 năm 1 tháng

  • Thời gian làm căn cứ tính BHXH 1 lần từ năm 2014 = 1 năm 1 tháng + 2 tháng = 1 năm 3 tháng = 1,5 năm

Mức hưởng trợ cấp BHXH 1 lần = {( 1,5 x 11 năm ) + ( 2 x 1,5 năm)} x 5.003.577 = 97.569.751 (đ)

EFY Việt Nam

Tin tức liên quan
Đang tải...